Hulp bij treasury vraagstukken voor gemeenten en waterschappen

 

Publieke Sector: Financiële uitdagingen en risico’s

Gemeenten en waterschappen staan, gelet op de investeringsopgave, voor grote financiële uitdagingen. Onzekere economische tijden brengen extra uitdagingen met zich mee. Immers, het beheersen van risico’s (liquiditeitsrisico’s, renterisico’s, operationele risico’s) en goed beheer van de financiële middelen zijn van essentieel belang voor het vervullen van uw maatschappelijke taak. Het goed inrichten en transparant en adequaat beheren van treasury wordt daarmee steeds complexer. Zeker gezien alle wetgeving en bijbehorende regelingen.

Thésor ondersteunt gemeenten en waterschappen bij diverse aspecten van treasury.
Onze diensten omvatten:

1

Financieringsbegeleiding

Ondersteuning en/of ontzorging bij het aanvragen van externe financiering.

2

Analyseren en herstructureren van leningen

Vaak gecombineerd met financieringsaanvragen. De bestaande leningenportefeuille wordt geanalyseerd en eventueel geherstructureerd. Dit alles om te komen tot een passende (bedrijfs)financiering.

3

Doorlopende treasury ondersteuning

Onze rol varieert van participatie in de treasurycommissie als onafhankelijk sparringpartner of externe deskundige tot de volledige begeleiding/outsourcing.

4

Treasury Toolkit

Bevat een reeks tools waarmee u onder meer de mogelijkheid hebt om aanbiedingen van geldverstrekkers te ‘benchmarken’, specifieke markttarieven te monitoren, en marktwaardes te berekenen.

1. Financierings-
begeleiding

Heeft u hulp nodig bij het verkrijgen van financiering voor toekomstige projecten, zoals het bouwen van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie, de HWBP-opgave of het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed? Het financieringsproces is complex, met veel regels en een divers aanbod aan financiële producten en aanbieders. Er komen verschillende vragen naar voren, zoals:

  • Welk type financiering en onder welke voorwaarden is deze het meest geschikt?
  • Welke partijen zijn momenteel geïnteresseerd en concurrerend?
  • Wat is een passende looptijd voor de lening?
  • Hoe verloopt het aanbestedingsproces?
  • Is de schuldenpositie van uw organisatie verantwoord?


Thésor beschikt over de kennis en ervaring om al deze vragen te beantwoorden. Wij kunnen u structurele ondersteuning bieden gedurende het gehele financieringsproces of specifieke onderdelen van dit proces uit handen nemen.

2. Analyseren en herstructureren van de bestaande leningenportefeuille

De publieke sector is veelal kapitaalintensief, waarbij de te betalen rente op de externe financiering een belangrijk deel van de kosten uitmaken. Het herstructureren van uw bestaande leningenportefeuille kan interessant zijn, vooral in periodes van lage rentestanden. Ook is het essentieel om bij het aanvragen van nieuwe financiering uw huidige leningenportefeuille onder de loep te nemen en de renterisico’s grondig te analyseren.

Thésor biedt hulp door een treasuryscan of nulmeting uit te voeren. Hiermee brengen we uw huidige financiële situatie gedetailleerd in kaart en adviseren wij u over optimalisaties om te komen tot een passende financiering. Hierbij kunt u denken aan facetten als flexibiliteit, winstkansen, eventuele looptijdaanpassingen en sturing op renterisicospreiding.

3. Doorlopende treasury ondersteuning

Voor organisaties waar treasury geen ‘dagelijkse kost’ is, biedt Thésor ondersteuning om kennis en ervaring up-to-date te houden. Thésor kan participeren in een periodiek treasury-overlegorgaan (de treasurycommissie) als onafhankelijk sparringpartner of externe deskundige. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij het opstellen van treasurystatuten, rapportages of financieringsstrategieën en we houden de financiële markt en ontwikkelingen voor u in de gaten.

Daarnaast bieden wij structurele begeleiding bij het financieringsproces. Een periodieke treasurycommissie zorgt voor zorgvuldige besluitvorming met betrekking tot treasury. In een tijd waarin overheidsfinanciën (en dus de publieke sector als geheel) onder het vergrootglas liggen, is een goed werkende treasury-organisatie essentieel. Wij werken volgens een zorgvuldige en systematische benadering om dit doel te waarborgen. Onze adviseurs zijn geregistreerd bij het Dutch Security Institute (DSI) en beschikken over een vergunning conform de Wet Financieel Toezicht. Bovendien staan we onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

4. Treasury Toolkit

We stellen de Treasury Toolkit beschikbaar, die u in staat stelt om als professional in de markt te handelen. Met deze toolkit kunt u renteaanbiedingen van financiers vergelijken, de waarde van portefeuilles berekenen en beoordelen, en renteafrekeningen controleren. Tevens is het onder meer mogelijk specifieke markttarieven te monitoren en kunt u worden geïnformeerd als deze rente buiten een vooraf vastgestelde bandbreedte treedt.

Treasury Toolkit

We bieden op maat gemaakte oplossingen die aansluiten bij uw specifieke treasurybehoeften. Onze kennis en ervaring helpen u met de verdere professionalisering van de treasury binnen uw organisatie.

 

Wilt u als gemeente of waterschap vrijblijvend kennismaken en ontdekken hoe onze expertise kan bijdragen aan uw treasury-activiteiten? Neem gerust contact met ons op.

 

Contact opnemen