Uw financiële en treasurypartner in het onderwijs

Waarborgen van uw financiële continuïteit

De uitdagingen in de onderwijssector zijn groot en de ontwikkelingen volgen zich in een rap tempo op, zoals de invoering van het hybride onderwijs en de verduurzaming van uw schoolgebouwen. Deze ontwikkelingen betekent vaak omvangrijke investeringen, waarmee grote financiële risico’s mee gemoeid zijn. Het is belangrijk dat de financiële continuïteit van uw organisatie op de lange termijn gewaarborgd is. Daarvoor moeten financiële risico’s zo veel mogelijk worden beperkt en worden gestreefd naar een zo hoog mogelijk rendement. Maar hoe bereikt u dat?

 

De experts van Thésor bieden hulp. Zij kijken vooruit, helpen verrassingen te voorkomen en zorgen voor een heldere verantwoording naar alle belangenhouders.

 

Onze dienstverlening voor onderwijsinstellingen is grofweg in te delen in vier categorieën. Wij ondersteunen uw onderwijsinstelling bij:

1

Financieringsaanvragen

Ondersteuning bij het aantrekken van leningen voor toekomstige onderwijsvernieuwingen en nieuwbouw.

2

Herstructureren van leningen- en derivatenportefeuille

Vaak in combinatie met een financieringsaanvraag wordt de huidige leningenportefeuille bekeken en eventueel geherstructureerd en geoptimaliseerd.

3

Beleggen van liquiditeitsbuffer

Maximaliseer de opbrengsten van de liquide middelen en zorg dat reserves altijd aangewend kunnen worden.

4

Doorlopende treasury-ondersteuning

Continu toezicht en ondersteuning in het vormgeven van financieel beleid en het opzetten van een treasury organisatie.

1. Financierings-
aanvraag

Een financieringsaanvraag van een onderwijsinstelling is complex. Er zijn uiteenlopende mogelijkheden om financiering aan te trekken, bijvoorbeeld via schatkistbankieren of met borging van het Waarborgfonds MBO. Thésor schept overzicht en inzicht in de stortvloed aan financiële producten van banken en bemiddelaars, scheidt het kaf van het koren en adviseert over passende oplossingen voor uw concrete situatie. Daarbij toetsen wij periodiek uw financierbaarheid en kredietwaardigheid.

De geldverstrekkers en eventueel het waarborgfonds willen risico’s inzichtelijk hebben en eisen een cijfermatige uitwerking, vaak in de vorm van een businesscase of een financieringsmemorandum. Wij brengen de financiële risico’s in beeld en monitoren deze voor u. Dat doen we op structurele basis, maar ook op basis van een eenmalige opdracht. Of een financieringsaanvraag uiteindelijk gehonoreerd wordt, hangt sterk af van een heldere en consistente presentatie van de casus aan de bestuurders. Ook hierbij kan Thésor u ondersteunen of ontzorgen.

2. Herstructureren van leningen- en derivatenportefeuille

Dankzij onze ervaring en positie in de markt, hebben wij een goed beeld van de huidige financierings- en rentemarkten en het Beleidskader Derivaten.

Bestaande leningen- en derivatenportefeuilles herbergen soms kansen op verbetering. Hierbij moet u denken aan vervroegd aflossen, herfinanciering of een overstap naar schatkistbankieren. We adviseren u over de mogelijkheden met het beste rendement en het laatste risico.

3. Beleggen van liquiditeitsbuffer

Wat doet uw onderwijsinstelling met overschotten? Extra aflossen, tijdelijk parkeren voor mindere tijden of beleggen? En als u gaat beleggen, welke maatstaf gebruikt u voor de aan te houden buffer? Hoe kunt u risicomijdend beleggen, zodat reserves altijd aangewend kunnen worden? Wij adviseren u bij het maken van de keuzes en begeleiden u gedurende dit traject.

4. Doorlopende treasury-ondersteuning

Wilt u een strategisch treasury-beleid, treasuryplan, rapportages, jaarplan of treasury statuut opstellen of updaten? Heeft u een onafhankelijke partner nodig voor uw treasury commissie? Thésor kan uw instelling op regelmatige basis ondersteunen om te garanderen dat uw treasury in controle blijft.

We kunnen deze processen volledig voor u oppakken, maar we kunnen ook samen bekijken wat u zelf in handen wenst te houden. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

 

Contact opnemen

Schatkistbankieren voor onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de mogelijkheid om bij de Schatkist te bankieren. Dit kan voordelig zijn vanwege de lagere rentetarieven op financiering, waardoor uw instelling mogelijk rentelasten bespaart. Ook vergoedt Schatkistbankieren momenteel een aantrekkelijke creditrente.

 

Het Schatkistbankieren heeft echter ook nadelen. Het aanvraagproces van financiering kan langdurig zijn en vereist samenwerking met diverse partijen, zoals het Ministerie van OCW, het Ministerie van Financiën, de betrokken banken, en mogelijk de gemeente. Daarnaast is het nodig uw vastgoed te laten taxeren (als de gemeente niet garant staat), wat extra kosten met zich meebrengt.

 

Is Schatkistbankieren iets voor uw onderwijsinstelling?

Overweegt u Schatkistbankieren voor uw onderwijsinstelling en bent u benieuwd naar de voor- en nadelen van Schatkistbankieren. Thésor kan u hierbij helpen. Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen:

  • De ruime liquiditeitspositie: hoe deze in te zetten?
  • Herstructurering bestaande leningenportefeuille (omzetting naar schatkistbankieren): kan deze geoptimaliseerd worden, zeker gezien de huidige rentestand?
  • Zijn er in de toekomst omvangrijke investeringen en moet hier misschien in de toekomst een lening(en) voor aangetrokken worden en wat zijn hiervoor de mogelijkheden bij Schatkistbankieren?

Voor meer informatie of een offerte, neem contact op met onze specialisten.

 

Contact opnemen