Privacyverklaring

Thésor heeft als kernactiviteit het ondersteunen van haar klanten bij ondernemingsfinanciering, treasury management en treasury outsourcing. Bij deze dienstverlening aan onze klanten verwerken we van persoonsgegevens.

 

Thésor respecteert uw privacy en is ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacy verklaring informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie over een natuurlijke persoon, waarmee kan worden achterhaald wie deze persoon is. Namen, adressen en telefoonnummers zijn persoonsgegevens, maar ook bijvoorbeeld e-mailadressen en foto’s. Degene over wie de gegevens gaan, noemen we de betrokkene. Gegevens over organisaties, zoals bedrijven, zijn in de regel geen persoonsgegevens.

 

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Op deze website van Thésor kunt u een contactformulier invullen om informatie op te vragen of voor een terugbel verzoek. Op het moment dat u daarvan gebruik maakt, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet van dienst zijn.

 

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken onder andere de volgende (persoons)gegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer, en e-mailadres;
 • functie, bedrijf.

 

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze organisatie:

 • het beoordelen, accepteren van potentiële klanten;
 • het sluiten en uitvoeren van dienstverleningsovereenkomsten;
 • het beheren van ons klantenbestand;
 • het (laten) beheren van onze websites;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens voor statistische doeleinden;

 

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?
Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een dienstverleningsovereenkomst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; bijvoorbeeld het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct marketing en/of profilering gericht op marketing.

 

Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen tenzij u ons daarvoor toestemming geeft of als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Als Thésor gebruik maakt van een andere partij om u van dienst te zijn en als het dan nodig is dat wij uw persoonsgegevens met hen delen dan maken we met deze partij afspraken over privacy en informatiebeveiliging. Indien deze partij voor Thésor ‘verwerker’ is van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG blijft Thésor verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties.

 

Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst en daarna zolang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?
Als betrokkene (eigenaar van uw persoonsgegevens) hebt u een aantal rechten waar we u graag op willen wijzen. Van sommige rechten kunt u uitsluitend gebruik maken in bijzondere omstandigheden. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de  van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat samengevat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage: op verzoek vertellen wij u welke gegevens wij van u verwerken, met welk specifieke doel en op welke manier wij dat doen.
 • Recht op correctie, aanvulling, afscherming (beperking van de verwerking) en verwijdering (recht op vergetelheid): u kunt als dat nodig is uw persoonsgegevens laten wijzigen of in een aantal gevallen helemaal laten verwijderen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
 • Het recht op dataportabiliteit: dit is het recht om uw gegevens mee te nemen naar een andere organisatie of daar naartoe over te laten dragen.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

 

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 

Wijziging privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.

 

Google Analytics
Google Analytics is een Tool waarmee wij o.a. onze website bezoeken en bezochte pagina’s in kaart kunnen brengen met als doel onze website te verbeteren voor onze bezoekers. Onze Google Analytics instellingen staan zo ingesteld zodat wij alleen anoniem data verzamelen. Deze anonieme data wordt maximaal 14 maanden bewaard. Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij hebben het data delen met Google uitgezet. Dit om uw privacy als gebruiker te waarborgen.

 

Telefonie
Telefoongesprekken worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden om zo de dienstverlening aan onze klanten te bewaken.

 

Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via privacy@thesor.com

 

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact