Door de uitleg in de beantwoording van vragen in de Q&A-lijst kan het zijn dat uw corporatie niet voldoet aan de Beleidsregels. Dit heeft met name betrekking op de behandeling van spaarrekeningen.

 

Spaarrekeningen: in principe ratingeisen van > 3 maanden van toepassing

Het ILT/AW stelt dat spaarrekeningen in principe moeten voldoen aan de ratingeisen van beleggingen > 3 maanden: minimaal AA-/Aa3. Alleen Rabobank voldoet aan deze eis; ING Bank en ABN AMRO Bank voldoen niet aan deze eis. BNG Bank en NWB Bank hebben geen spaarrekeningen.

 

Liquiditeiten bedoeld voor lopende verplichtingen vallen hier in principe niet onder

Overigens is het zo dat liquiditeiten die benodigd zijn om aan lopende financiële verplichtingen te voldoen niet vallen onder de definitie van beleggen. Onduidelijk is of middelen die u aanhoudt binnen de ruimte van het Eigen Middelen beleid van het WSW (10% van de jaarhuur), en middelen die u tijdelijk uit ‘meevallers’ (meer verkopen, uitgestelde investeringen of uitgaven), welke weer ingezet zullen worden voor de DAEB-activiteiten al dan niet als belegging aangemerkt zullen worden.

 

Rekening-courant: kans op zwaardere rating eis bij langdurige overstand

Ook hierbij is het onduidelijk of middelen die (onvoorzien) langer dan drie maanden op de RC-rekening staan ook aan de ratingeis van > 3 maanden (minimaal AA-/Aa3) moeten voldoen. In veel gevallen is dit oplosbaar door terug te plaatsen op roll-overs met variabele hoofdsom.

 

Opstellen PvA als hier niet aan wordt voldaan

Indien u nog twijfel heeft of iets een belegging is of mogelijk niet voldoet aan de Beleidsregels, dan zal een kort Plan van Aanpak opgesteld worden waarin de casus en de zienswijze van de corporatie kort beschreven worden. Dit moet dan uiterlijk 15 juli a.s. als aanvulling op de bestuursverklaring samen het beleggingsstatuut/treasurystatuut aan het ILT/AW opgestuurd worden.

 

Indien u vragen heeft of wilt overleggen, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Thésor.

 

Lees meer over beleidsregels beleggen.