Waardering, afkoop, begeleiding bij activa – passiva transacties

Thésor heeft een Waarderingsdesk.

 

Als treasurybureau worden we steeds vaker benaderd voor de waardering van leningen, beleggingen en derivaten. Een uniek en complex vakgebied, want het vraagt veel specialistische kennis en ervaring van waarderingsmethodieken, complexer wordende wet- en regelgeving en het continu op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op de financiële markten.

 

De behoefte aan een onafhankelijke waardering speelt niet alleen vanuit de sectoren (woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten, onderwijsinstellingen, nutsbedrijven et cetera) die we bedienen, maar ook andere partijen zoals accountants en fiscalisten hebben steeds meer behoefte aan een onafhankelijk advies over de waardering van financiële producten, de risico’s die hiermee gemoeid zijn en de effecten op hedge-accounting.

 

Onze Waarderingsdesk voorziet in een belangrijke behoefte die bestaat bij onze klanten, aan een onafhankelijke partij die de kennis en ervaring op dit terrein inzet in hun belang. De waarderingen en analyses van onze Waarderingsdesk zijn altijd onafhankelijk. Er is op geen enkele wijze een zakelijke verbondenheid van onze Waarderingsdesk met de bank die bij de waarderingen betrokken is. Daardoor werkt de Waarderingsdesk volledig in het belang van u als klant.

De diensten die wij leveren

De Waarderingsdesk van Thésor bestaat uit een aantal treasury-adviseurs en -analisten die gespecialiseerd zijn in de waardering van financiële producten en het ontwikkelen van waarderings- en rekenmodellen die daarbij nodig zijn. Zij kunnen voor u de volgende diensten leveren:

 

Eenmalige waardering

Hierbij gaat het vaak om een eenmalige waardering van een financieel product of een portefeuille financiële producten. Voorbeeld hiervan zijn de vele activa-passiva transacties die plaatsvinden tussen woningcorporaties. Een ander voorbeeld is dat woningcorporaties door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) verplicht worden om een onafhankelijk marktconformiteitstoets (second opinion) te laten uitvoeren bij de herstructurering van hun derivatenportefeuille.  De Waarderingsdesk kan deze marktconformiteitstoets uitvoeren en rapporteert hierover rechtstreeks aan de Aw en het WSW. De marktconformiteitstoets wordt in een rapport vastgelegd met productbeschrijving, marktomstandigheden en waarderingsdetails.

 

Periodieke waardering

Veel klanten hebben behoefte aan een periodieke waardering van een financieel product of een portefeuille van financiële producten zoals de verrekening van de margin calls (dagelijks, wekelijks, maandelijks, op kwartaal basis of jaarlijks). Ook in dit geval stellen wij een rapport op met een productbeschrijving, marktomstandigheden, waarderingsdetails en tevens een verschillenanalyse tussen de waarderingen van de opeenvolgende perioden.

 

Aankoop/afkoop derivaten

Het verlenen van ondersteuning bij de aankoop/afkoop van een financieel product. Denk hierbij aan assistentie bij de gesprekken met de bank bij de afkoop van een financieel product. De besparingen die wij kunnen realiseren zijn vaak significant.

 

Hedge Accounting

Het doel van hedge accounting is het voorkomen van schommelingen in de W/V-rekening als gevolg van schommelingen in de marktwaarde van de financiële producten. Het gaat hierbij om rapporteren over de effectiviteit van de hedge en assisteren bij interpretatie van de regels van de Raad van de Jaarverslaggeving en het opstellen van regressieanalyses.

 

Consultancy

De Waarderingsdesk kan adviseren over diverse financiële producten, deze producten analyseren, de risico’s in kaart brengen en de effecten op hedge accounting in kaart brengen. Wij kunnen u ondersteunen bij vragen van  accountants, fiscalisten of andere tegenpartijen over de waardering van het financieel product.

 

Onderzoek naar nieuwe financiële producten

Regelmatig worden klanten door financiële instellingen benaderd met nieuwe financiële producten. De Waarderingsdesk kan voor u een onderzoek uitvoeren naar de risico’s van het financieel product en of het product past bij behoefte en risicoprofiel. Wij voeren in dit geval altijd een uitgebreide scenarioanalyse uit op het financieel product om zodoende een goed inzicht te krijgen in de risico’s van het product.

 

Heeft u behoefte aan een onafhankelijk advies over de waardering van een financieel product? Neemt u dan contact met ons op.