AFM vergunning

Thésor Transacties B.V. heeft sinds 2007 een AFM vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten. Meer specifiek, hier vallen de onderstaande diensten onder:
• Het geven van beleggingsadvies met betrekking tot financiële instrumenten.
• Het ontvangen en doorgeven van orders.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten. De missie van de AFM – “de AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten” – onderschrijven wij volledig.

 

Compliance

Mede vanuit regelgeving hebben wij één beleidsbepaler binnen Thésor als compliance officer aangewezen en één als risicomanager. Gezien het zeer grote belang dat wij hier aan hechten, betrekken wij ook een externe compliance officer en risicoadviseur bij onze bedrijfsvoering. Projective Group is een adviesorganisatie voor risk management en compliance vraagstukken in de financiële sector. Zij controleren mede of wij voortdurend voldoen aan de door de AFM opgelegde eisen.

 

Directie

De directie van Thésor bestaat uit twee personen. Beslissingen worden genomen op unanieme basis.

 

Duurzaamheid

Per 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) in werking getreden. Op grond van deze verordening dienen ondernemingen zoals Thésor transparant te maken in hoeverre zij in hun dienstverlening aan cliënten rekening houden met duurzaamheid. Duurzaamheid is een breed begrip, en omvat onderwerpen als ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

 

Hoewel Thésor het belang van de transitie naar een duurzame samenleving onderkent, is het allereerst van belang om op te merken dat Thésor zich niet specifiek richt op duurzaamheid of duurzaam beleggen. Thésor biedt daarom ook geen dienstverlening aan die zich specifiek richt op duurzame beleggingen.
Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met duurzaamheidsrisico’s en met negatieve duurzaamheidseffecten, en hoe ons beloningsbeleid zich hiertoe verhoudt.

 

Duurzaamheidsrisico’s

Thésor is verplicht om haar cliënten te informeren over hoe Thésor duurzaamheidsrisico’s integreert in haar beleggingsadviesproces. Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid.
Beleggingen kunnen ongewenste gevolgen hebben voor milieu-, sociale en governance factoren (duurzaamheidsfactoren). Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, corruptie of verlies van biodiversiteit.

 

Thésor neemt zulke ongewenste gevolgen niet in aanmerking bij het adviseren over beleggingsbeslissingen en is vooralsnog niet voornemens om zulke ongunstige effecten in de toekomst in aanmerking te nemen bij haar beleggingsadviezen. De reden dat Thésor deze effecten niet meeweegt is dat Thésor uitsluitend adviseert over kredieten (leningen) en daaraan gerelateerde derivaten (swaps).

 

Thésor meent dat er op dit moment onvoldoende betrouwbare data beschikbaar is om deze negatieve effecten adequaat te analyseren en te integreren in haar adviesproces. Waar gedetailleerde data wel beschikbaar is, is deze vaak kostbaar en is de analyse ervan tijds- en arbeidsintensief. Thésor verwacht daarom dat de kosten van het betrekken van zulke effecten in het beleggingsadviesproces vooralsnog niet opwegen tegen de te verwachten baten.

 

Beloningsbeleid

Thésor heeft een Beloningsbeleid op basis van Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, dit geldt voor alle medewerkers van Thésor. Verder is voor medewerkers die het risicoprofiel van Thésor kunnen beïnvloeden de Regeling Beheerst Beloningsbeleid 2017 van toepassing. Deze laatste regeling geeft aanvullende eisen. Het beloningsbeleid is erop gericht dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedrag opleveren ten aanzien van de specifieke dienstverlening aan onze relaties en/of de financiële soliditeit van Thésor.

 

Thésor keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding (salaris) uit. De werknemers van Thésor zijn een kritische succesfactor voor de onderneming. De maandelijkse vaste vergoeding wordt afgestemd op de competenties van de medewerker.  Daarnaast heeft Thésor de mogelijkheid om medewerkers te laten delen in het resultaat. Dit meedelen zal niet gebaseerd zijn op individuele prestaties, maar een mix zijn van dienstjaren en salaris. Zowel de vaste vergoeding als de mogelijkheid tot meedelen zijn zodanig ingericht dat deze medewerkers niet aanzetten tot ongewenst gedrag, zoals het nemen van onverantwoorde risico’s (zoals liquiditeitsrisico’s of duurzaamheidsrisico’s).
Het beloningsbeleid wordt opgesteld door de directie. Doordat Thésor een relatief kleine onderneming is, wordt er geen remuneratiecommissie ingesteld. Ook is er geen Raad van Commissarissen. Om die reden wordt het beloningsbeleid afgestemd met de compliance officer van Projective Group.

 

Minimaal jaarlijks wordt het beloningsbeleid opnieuw bekeken om te zien of het beleid voldoet aan de eisen van de directie, de geldende wet- en regelgeving en de belangen van onze cliënten. Hierbij wordt bekeken of de bestaande beloning onwenselijk gedrag kan stimuleren (zoals het nemen van onverantwoorde risico’s (i.e. liquiditeitsrisico’s, duurzaamheidsrisico’s), hoe het beloningsbeleid voorziet in passende maatregelen hiertegen en of de uitvoering van het beloningsbeleid correct heeft plaatsgevonden. Indien noodzakelijk kan de beoordeling vaker worden gedaan.

Meer over AFM vergunning

Heeft u vragen over de AFM vergunning? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande button.

Contact