WSW borging vanzelfsprekend ?!? “Het is verstandig om zo nu en dan een vraagteken te plaatsen bij de dingen die u lang voor vanzelfsprekend hebt gezien.”* Tot op heden is het aantrekken van financiering voor DAEB-activiteiten onder WSW-borging vrij eenvoudig. Gechargeerd gezegd: “Zolang maar wordt voldaan aan de eisen van het WSW, kan onder WSW borging goud gegarandeerde (triple A) financiering worden aangetrokken tegen zeer aantrekkelijke rentetarieven.” Het borgstelsel werkt en heeft haar toegevoegde waarde voor de corporatiesector de afgelopen decennia meer dan bewezen. Maar, kunnen we daar in de toekomst ook op rekenen?

 

Het borgstelsel

Een aantal nieuwsberichten van het WSW het afgelopen jaar:

 • Borgstelsel kan investeringen in duurzaamheid aan, veel corporaties niet (5 feb 2018)
 • WSW behoudt kredietwaardigheid maar met verschillende vooruitzichten (26 juli 2018)
 • Volmacht 2018 onderdeel onderzoek hervorming zekerheidsstructuur (21 aug 2018)
 • WSW-onderzoek ziet grenzen aan investeren in verduurzaming bij corporaties (2 okt 2018)

Wat kunnen we nog meer verwachten? Neem bijvoorbeeld de effecten van ATAD op de sector en de financiële positie van Vestia. Opnieuw wordt een herstelplan geschreven omdat de financiële ratio’s op termijn nog niet binnen de normen vallen. Betekent dit opnieuw een aanslag, in welke vorm dan ook, op de sector en /of het risicokapitaal van het WSW? Zonder inhoudelijk in te gaan op de cijfers en een doemscenario te willen schetsen, wil ik u toch meenemen in  de wijze waarop dit impact kan hebben op de financiering van uw corporatie.

 

Een indruk van mogelijke effecten

Welke gevolgen zou één en ander op termijn kunnen hebben?

 • Aanpassingen in het zekerheidsstelsel. In de zorgsector is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk dat slechts 50 – 70% van de financiering geborgd wordt, mits je een financieel gezonde instelling bent. Er wordt dan, samen met de bank die ongeborgde financiering verstrekt, een zogenaamde overeenkomst van gedeelde zekerheden opgesteld. Reden: ervoor zorg dragen dat de banken betrokken worden op moment dat de klant in financiële problemen komt.
 • Gemeentes worden mogelijk voorzichtiger in het innemen van achtervangpositie. De kans op aanspraak op de achtervang kan immers als groter ervaren worden.
 • Downgrading van de WSW-rating : hierdoor zal de prijs en beschikbaarheid onder druk komen te staan.

 

En nu? Wat kunt u op dit moment al doen?

 • Zorg voor een gezonde financiële positie, ook richting de toekomst. Ervaring leert dat rendementsdenken nog wel eens een ondergeschoven kindje is ten opzichte van de maatschappelijke doelstellingen die worden nagestreefd. Op lange termijn zorgt rendement er wel voor dat u deze doelstellingen nog beter kan waarmaken!
 • Houdt u al rekening met scenario’s waarin beschikbaarheid en prijs onder druk komen? Hoe wendbaar bent u? In hoeverre is het nodig en aan welke knoppen kunt u draaien wanneer een dergelijk scenario zich voordoet? Met scenario-analyses zou u doorrekeningen kunnen maken.
 • Mocht er daadwerkelijk niet meer (volledig) geborgd gefinancierd kunnen worden, dan moet er ‘commercieel’ gefinancierd worden. Houdt u er rekening mee dat banken andere normen verbinden aan het verstrekken financiering, een langere doorlooptijd kennen en e.e.a. niet zo vanzelfsprekend is als u onder de borging gewend bent.
 • Blijf in gesprek met de gemeenten en wijs hen op het nut en de noodzaak van de (liefst generieke) achtervangpositie. Immers, zonder financiering kunnen de prestatieafspraken niet nagekomen worden!

 

Kortom: ga niet uit van vanzelfsprekendheden, maar wees voorbereid!

 

 

Linda de Jong-Elgersma

 

(Bertrand Russel: Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950) 1872-1970)