De leningenportefeuille vergt onderhoud.

 

Investeringsbeslissingen zijn veelal intensieve en langdurige processen. Investeringen in activa worden dan ook zorgvuldig afgewogen, besloten, gemanaged en, eenmaal opgeleverd, goed onderhouden. Een in het verleden gehoorde opmerking was dat het invullen van de financiering voor deze investeringen op het laatste moment werd ingevuld “bij het passeren van de beslissingsbevoegde op de gang”. Gelukkig zijn de tijden veranderd.

 

Het ‘passiva-denken’ zou nog verder kunnen worden geprofessionaliseerd. Een misvatting is immers dat de leningen die in het verleden zijn aangetrokken, geen onderhoud meer behoeven.

 

Actueel onderwerp hierbij is het vormen van de financieringsstrategie waarin onder meer de match tussen activa en passiva, de risico’s op overliquiditeit en de renterisicovervalkalender op lange termijn van de organisatie een plaats krijgen. Dit strategische beleidsdocument leidt tot beter onderbouwde tactische en operationele keuzes bij het aantrekken van nieuwe financiering of eventueel tot een aanpassing ter verbetering van de leningenportefeuille (zie ook het artikel: Herstructureren lening(en): het overwegen waard?).

 

In het verlengde hiervan is actief rentemanagement onontbeerlijk in geval uw organisatie renterisico loopt als gevolg van bijvoorbeeld herfinanciering of investeringen. Wees actief met uw passief!

 

Meer weten? Neem gerust contact op.