Thésor Benchmark 2023 – Hoe lang houden we dit vol?

We zijn het gewend inmiddels: dubbelcijferige jaar-op-jaar stijgingen. Het betreft niet alleen inflatie, maar ook de bouwkosten stijgen met dubbele cijfers. De rente op geborgde leningen ligt nog ver beneden de dubbele cijfers, maar is wel sterk opgelopen, waardoor de rentegevoeligheid van de corporatiesector toeneemt. Zeker in het licht van de torenhoge ambities van de corporatiesector. Dit blijkt ook uit de Thésor Benchmark 2023.

 

Wat is anders en nieuw in de Thésor Benchmark?

De Thésor Benchmark vergelijkt al enkele jaren de financiële performance van de woningcorporaties op basis van hun begroting en onderscheidt zich door haar toekomstgerichtheid. Dat is dit jaar niet anders.

 

Stijging van de schuldomvang per verhuureenheid

Wat wel anders is? De output die we dit jaar zien. ‘Natuurlijk’, zou je zeggen, die is elk jaar weer anders. Maar dit jaar is het écht anders! De verhuurderheffing is vervallen, maar veel opvallender zijn de investeringen die corporaties hebben ingerekend, onder andere naar aanleiding van de Nationale Prestatieafspraken. Inderdaad, je mag denken aan dubbelcijferige groei van investeringen ten opzichte van eerdere jaren. Verder is de rente in 2022 in sneltreinvaart omhoog geschoten. Een wat negatieve combinatie natuurlijk, die zorgt voor een forse stijging van de schuldomvang per verhuureenheid. Dit heeft een sterke invloed op allerlei ratio’s die aan bod komen in de Benchmarkrapportage zoals de operationele kasstroom per vhe, de terugverdientijd en de ICR. In veel gevallen komt het duurzaam verdienmodel (nog) zwaarder onder druk komt te staan.

 

Dit jaar vergelijken we voor het eerst ook de huidige begroting met die van vorig jaar. Dat maakt het gesprek over de impact en mogelijkheden voor het daadwerkelijk realiseren van de ingerekende investeringen beter gefundeerd. Dit kan vragen oproepen zoals: Hoe kunnen we de trend van de dalende operationele kasstroom ombuigen? Hebben we wel voldoende projectleiders in huis om de geplande investeringen te realiseren? Hoe kunnen we de rentegevoeligheid die voortkomt uit de grote financieringsbehoefte beperken? Wat is het moment om op de rem te trappen als we zien dat de grens van de financiële ratio’s in zicht komt?

 

Benchmark bijeenkomsten

Over dergelijke vragen gaan we graag met je in gesprek. Na oplevering van de Thésor Benchmark (eind februari 2023) kunnen we deze natuurlijk bespreken in de treasurycommissie, maar we organiseren ook weer bijeenkomsten met sectorgenoten. Samen weten we meer dan alleen. Dit jaar zowel digitaal als ‘live’ op locatie, voor wie wat meer diepgang wenst. Het doel van deze bijeenkomsten is om te leren van elkaar. Dat sluit ook aan bij onze algemene doelstelling van de Thésor Benchmark: het leren van elkaar om zodoende de corporatiesector te versterken.

 

(RvC-)Training met PE-punten

We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat veel woningcorporaties behoefte hebben om de uitkomsten van de Thésor Benchmark te bespreken met de Raad van Commissarissen. Het zet het financieel presteren van je corporatie in perspectief en de belangrijkste risico’s worden met de Raad van Commissaris besproken evenals mogelijke beheersmaatregelen. Met plezier verzorgen we een training hieromtrent, waarbij ook PE-punten zijn te behalen. De exacte invulling van zo’n training kunnen we in onderling overleg afstemmen.

 

Interesse?

Ook nieuwsgierig geworden naar de Thésor Benchmark en zou je willen weten hoe je eigen corporatie financieel presteert en hoe de investeringsplannen zich verhouden ten opzichte van andere corporaties?

 

We kunnen voor elke corporatie een Benchmarkrapport opstellen, of u nu reeds klant bent bij Thésor of niet. De inspanningen om mee te doen voor niet-klanten zijn (in tegenstelling tot andere benchmarks) erg beperkt: we hebben uw dPi-2022 nodig en uw leningcontracten. Voor de meeste van onze klanten hebben we deze gegevens reeds in ons bezit.

 

Neem contact op met uw adviseur bij Thésor of mail ons via benchmark@thesor.nl

 

Team Thésor Benchmark

Rowin Lakerveld

Vincent Koopmans

Ruud Pijpers

Olivier Schotel

Edwin Schut