Corona raakt ons allemaal. Fysiek, mentaal, organisatorisch, financieel,… Supranationale organisaties en overheden starten omvangrijke hulpprogramma’s en gaan de kapitaalmarkt mogelijk diep uitwinnen. Tijdens de vorige crisis liep het aanbod van kapitaal terug en gingen opslagen omhoog. Wat betekent corona voor uw treasury?

 

Wij hebben over de effecten van de coronapandemie op uw treasurybeleid en treasuryrisico’s een discussiepaper opgesteld. Hieronder vindt u een korte beschrijving over dit discussiepaper. Om hier een adequaat antwoord op te kunnen geven hebben we de volgende aanpak gekozen:

1.  Analyseren en clusteren van trends

Op basis van een groot aantal bronnen zijn er diverse trends geanalyseerd die van belang zijn voor uw treasury. Uiteraard zijn veel van deze trends afhankelijk van het verloop van de coronapandemie. Deze trends hebben we onderverdeeld in een aantal categorieën, zoals macro-economische ontwikkelingen, impact op de financiële sector en de gevolgen voor uw sector.

2.  Benoemen van kernonzekerheden

De duur van de pandemie is op dit moment één van de grootste kernonzekerheden. Zijn de contact beperkende maatregelen voldoende? Wordt er snel een medicijn gevonden? Komt het virus in golfbewegingen terug en zijn er nog verder beperkende – nationaal en internationaal – maatregelen nodig om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen? Ook een belangrijke onzekerheid is de impact op de financiële sector. Van financiële crises is bekend dat deze dieper en langduriger zijn dan reële crises.

 

3.  Beschrijven van drie scenario’s

Vervolgens zijn er scenario’s beschreven met als onderscheidende factor de duur en impliciet ook de impact van de coronapandemie. De volgende 3 scenario’s zijn opgesteld:

–  Kort en beperkte impact (3 maanden)
–  Langdurig en gemiddelde impact (6 – 12 maanden)
–  Aanhoudend en diepe impact (langer dan een jaar)

In de beschrijving van de scenario’s is de focus gelegd op de gevolgen op de treasury (kasstromen). De beschreven scenario’s zijn geen “voorspellingen”, maar “voorstellingen”. Er kan geen voorspellende waarde gehecht worden aan een scenario in zijn geheel. Het gaat erom dat inzicht verkregen wordt in de impact op de treasuryrisico’s en de beheersmaatregelen op het moment als bepaalde onderdelen in een scenario werkelijkheid worden.

 

4.  Treasuryriscio’s

Het effect van deze scenario’s is kwalitatief bepaald op de treasuryrisico’s zoals die weergegeven zijn in uw treasurystatuut.
De belangrijkste hierbij zijn:

  • Liquiditeitsrisico
  • Beschikbaarheidsrisico / Herfinancieringsrisico
  • Tegenpartijrisico
  • Rente- en opslagrisico
  • Juridisch risico
  • Operationeel risico

Het is logisch dat naarmate de duur van de coronapandemie toeneemt bovengenoemde risico’s ook groter worden.

5.  Beheersmaatregelen per treasuryrisico

In deze laatste stap zijn er een aantal beheersmaatregelen benoemd per treasuryrisico. Dit is geen uitputtende lijst en is veelal ook afhankelijk van de unieke treasurypositie van uw organisatie.

Wanneer u interesse heeft in de discussiepaper “Scenario- en impactanalyse op treasuryrisico’s”, neemt u dan dan contact met ons op. Wij sturen u deze per mail toe.

 

 

Corné Kasper
Norbert Hufner
Ruud Pijpers