Heeft u alle risico’s in beeld?

Veel corporaties zijn op dit moment bezig met het opstellen van de meerjarenbegroting 2019. Vlak na de zomervakantie moet er een klap op worden gegeven. Vast onderdeel van de meerjarenbegroting is vaak een risicoparagraaf met daarin opgenomen scenarioanalyses om zicht te krijgen op de toekomstige ontwikkeling van uw financial risks. Maar bekruipt u ook het gevoel of u alle risico’s nu wel in beeld heeft? Het grootste risico is het risico dat je niet ziet aankomen. Hoe krijg je hier nu beter vat op?

 

Zicht op risico’s en scenarioanalyses noodzakelijk

Corporaties hebben de afgelopen jaren hun financiële positie verbeterd door het uitstellen van de investeringen en te bezuinigen op hun bedrijfslasten. Daarnaast hebben zij de inkomsten verhoogd door de inkomensafhankelijke huurverhoging en de verkoop van woningen. Wat we nu zien is dat de financiële positie van de sector voor de toekomst onder druk staat door de effecten van passend toewijzen, de invoer van de vennootschapsbelasting (€ 500 mln. voor de gehele sector) en de alsmaar hogere verhuurdersheffing door stijgende WOZ-waarden. En hier houdt het nog niet mee op. Uit het regeerakkoord van kabinet-Rutte III blijkt dat woningcorporaties jaarlijks nog eens 300 tot 400 miljoen euro extra aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Het gaat om de plannen voor de beperking van de renteaftrek (ATAD).

 

Maar…

Tegelijkertijd liggen er enorme opgaven voor de corporatiesector. Er moeten tot 2040 in Nederland 1 miljoen woningen bijgebouwd worden. Daar zijn corporaties heel hard bij nodig. En uit het tot stand gekomen Klimaatakkoord hebben corporaties een voortrekkersrol om de bebouwde omgeving te verduurzamen. Door al deze ontwikkelingen staat de financiële positie onder druk en gaan corporaties financieel scherper aan de wind varen. Goed zicht krijgen op al uw toekomstige risico’s en het opstellen van gedegen scenarioanalyses is een noodzaak geworden om in beeld te krijgen of uw woningcorporatie al dan niet door het ijs zakt.

 

Risicoplatform?

We zien dat woningcorporaties vaak gebruik maken van scenarioanalyses om zicht te krijgen op hun risico’s. Dit is een goede zaak, maar tegelijkertijd zien we ook dat deze scenarioanalyses een pakkie-an zijn van de afdeling financiën. Het risico bestaat dat de risico’s teveel vanuit één invalshoek benaderd worden. Om hier antwoord op te geven denken wij dat een jaarlijks risicoplatform – naast de treasurycommissie – toegevoegde waarde biedt. Het idee van onze kant is om samen met medewerkers uit de disciplines vastgoed, wonen, financiën en beleid alle luiken open te zetten. Niet alleen naar buiten, maar ook binnen tussen de afdelingen.

 

Dus…

Zo kunnen risico’s tussen de verschillende afdelingen beter met elkaar in verband gebracht worden, ontstaat het goede gesprek en worden risico’s meer met elkaar gewogen. De resultaten uit dit risicoplatform kunnen gebruikt worden om gedegen scenarioanalyses op te stellen en op te nemen in de risicoparagraaf in de meerjarenbegroting. Wij verwachten hierdoor dat u beter zicht krijgt op uw toekomstige risico’s en uw scenarioanalyses beter onderbouwd, zeker nu u scherper financieel aan de wind gaat varen.

 

Wij zijn erg benieuwd of u een toegevoegde waarde ziet om één keer per jaar een risicoplatform te organiseren – naast de treasurycommissie – met een select groepje mensen uit verschillende disciplines. Schroom niet om te reageren!

 

 

Ruud Pijpers