Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)  hebben vandaag hun Model Reglement Financieel beleid en beheer (verder: het Reglement) beschikbaar gesteld.

 

Het Reglement is onderworpen aan de goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). In een bericht op haar website geeft de Aw aan dat het Reglement bij indiening zichtbaar dient te zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht (artikel 103 BTiV) en te worden vergezeld van proces- en functiebeschrijvingen (BTiV artikel 105, lid 1 sub c) alsmede de actuele meerjarenbegroting.

 

Corporaties die het model van Aedes/VTW hanteren, mogen hun Reglement een maand later bij de Aw aanleveren, namelijk op 1 oktober 2016. Voor corporaties die geen gebruik maken van het model Reglement blijft de deadline 1 september 2016.

 

Wij adviseren u om uw statuten, waaronder het Treasurystatuut te toetsen en aan te passen aan de Woningwet, en in lijn te brengen met de uitgangspunten van het Reglement. Het model Treasurystatuut van Thésor is aangepast aan de laatste wet- en regelgeving.

 

Mocht u vragen hebben over het Reglement en/of uw Treasurystatuut, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Thésor.