Op 8 juni 2017 plaatste het WSW het nieuwsbericht dat corporaties meer mogelijkheden krijgen om derivatencontracten te herstructureren. Dit zou betekenen dat  bestaande derivatencontracten afgekocht kunnen worden of ‘doorzakken’ in leningen. Door deze mogelijkheden wordt de verplicht aan te houden liquiditeitsbuffer voorkomen/gereduceerd en verminderen voor corporaties de liquiditeitsrisico’s die voortkomen uit de breakclausules en tussentijdse marktwaardeverrekeningen die opgenomen zijn in het derivatencontract.

 

Naar verwachting rond 1 juli 2017 publiceren het Aw en WSW een gedeeld kader voor corporaties die hun derivatencontracten willen herstructureren. Belangrijke aspecten van dit kader zijn onder andere dat de corporatie een zorgvuldig besluitvormingsproces heeft doorlopen en dat herstructurering niet leidt tot een verhoging van het risicoprofiel van de corporatie.

 

Wanneer u als corporatie uw derivatencontract(en) wilt herstructureren en gebruik wilt maken van het kader neem dan contact met ons op. Wij kunnen u, vanuit onze expertise, begeleiden bij dit proces zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.