Onlangs heeft Rabobank de zogenaamde “Máxima obligaties” geïntroduceerd. Met de uitgifte van deze lening is een nieuwe vorm van langlopende financiering ontwikkeld. Het interessante van deze lening is dat het Prinses Maxima Medisch Centrum (PMC) hiermee een voor financiers/beleggers interessante optie voor het verkrijgen van een aantrekkelijk rendement heeft gecreëerd.

 

Hoe werkt dit en kunt u als organisatie hier ook uw voordeel mee doen?

In het kort betekent het dat beleggers hun geld in een fonds investeren waarvan de renteopbrengst na uitbetaling weer in de vorm van een fiscaal toegestane schenking terugvloeit naar de uitgevende instelling. Hiermee bereikt het PMC dat het in feite (netto) geen rente hoeft te betalen en daardoor de beschikking krijgt over goedkoop kapitaal. Beleggers leiden geen nadeel omdat de schenking van de rente (niet de hoofdsom) van de 7-jarige lening onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Afhankelijk van de hoogte van het IB-tarief bestaat de mogelijkheid om op jaarbasis  2,6 % rendement te behalen.  De lasten van een dergelijk programma komen voor rekening van de schatkist.

 

Ligt het nu voor de hand om te veronderstellen dat andere instellingen zich ook op een soortgelijke manier van financiering te voorzien?

Hier valt geen helder antwoord op te geven. Een dergelijke lening is complex van opzet en vergt vanwege de vele randvoorwaarden veel voorbereiding en kosten. Zo zult u, naast een interessant investeringsplan, rekening moeten houden met fiscale randvoorwaarden (ANBI-beschikking), plaatsingsmogelijkheden, prospectus & documentatie, marketing en communicatie. Tenslotte is het succes van deze financieringsvorm afhankelijk van de mogelijkheden op fiscaal gebied.