In zijn aanbiedingsbrief d.d. 6 november 2015 aan de Tweede Kamer schreef de minister o.a. het volgende:

 

Kengetal investeringsruimte

Het is van belang dat gemeenten, huurders en corporaties op lokaal niveau in staat worden gesteld om te komen tot afgewogen prestatieafspraken over onder meer het huurbeleid, onderhoud en nieuwbouwinvesteringen. Daartoe kunnen huurders en gemeenten inzicht verkrijgen in de armslag van de in hun gemeente werkzame corporaties, bijvoorbeeld op basis van (standaard-)informatie van het WSW en de Autoriteit Woningcorporaties (zoals de financiële toezichtbeoordeling). Tevens stelt het WSW via zijn website het rekenmodel financiële ratio’s ter beschikking.

Op basis van dit rekenmodel, dat openbaar toegankelijk is, kunnen gemeenten en huurders inzicht krijgen in de financiële consequenties van de (voorgenomen) plannen van de corporatie. Gemeenten en huurders kunnen de corporatie verzoeken om de benodigde informatie hier voor aan te leveren. Ook ontwikkelt Aedes de zogenaamde Transparantietool. Deze tool, die gemeenten en huurders inzicht verschaft in de effecten van beleidskeuzes op corporatieniveau inzake huurontwikkeling, onderhoud en investeringen, zal naar verwachting in het voorjaar van 2016 beschikbaar zijn.

 

Jaarlijks kengetal

In aanvulling op deze informatiebronnen zal jaarlijks een kengetal aan lokale partijen ter beschikking gesteld worden waarmee zij een indicatie krijgen van de mogelijke investeringsruimte van corporaties in het werkgebied. Vanaf 2016 zal dit kengetal jaarlijks voor de zomer ter beschikking worden gesteld, zodat gemeenten en huurders deze kunnen betrekken in de prestatieafspraken die zij vanaf 2016 elk jaar vanaf 1 juli maken. In de toelichting op het BTIV is aangegeven dat het kengetal ook dit jaar, voor 1 november, ter beschikking wordt gesteld, zodat partijen al bekendheid krijgen met het kengetal.

In de afgelopen maanden heeft over het komen tot een eenduidig kengetal consultatie plaatsgevonden met betrokken partijen. Uit deze consultatie is gebleken dat er behoefte is aan een kengetal dat robuust is met verklaarbare fluctuaties in de tijd en dat voldoende zeggingskracht heeft om het gesprek op lokaal niveau te faciliteren. In de huidige fase van de ontwikkeling van het beoogde kengetal is daar naar mijn mening nog onvoldoende sprake van. Ik acht het nu niet verantwoord om informatie ter beschikking te stellen die eerder ruis veroorzaakt dan helderheid biedt aan lokale partijen. De komende maanden zal in verdere consultatie met Aedes en VNG worden gewerkt aan een kengetal dat voor de zomer van 2016 wordt gepubliceerd dat aan de gestelde voorwaarden voldoet.

 

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.