Bij veel corporaties is treasury geen hoofdzaak, maar bestaat wel behoefte om de activiteiten hieromtrent professioneel in te richten. In deze gevallen kan samenwerking voordelen bieden. Door gezamenlijk op te trekken kunnen advieskosten worden gedeeld, wat voornamelijk voor kleinere corporaties interessant kan zijn. Bovendien komt kennisdeling met collega-corporaties de kwaliteit van uw treasury ten goede.

 

Thésor begeleidt inmiddels een tiental samenwerkingsverbanden op gebied van treasury, variërend van groot tot klein. Onze ervaring leert dat corporaties hiermee beter in staat zijn om  te voldoen aan de steeds strenger wordende eisen die het WSW en de AW aan uw organisatie stellen. Enkele actuele voorbeelden:

 

  • Scheiding DAEB/niet-DAEB: hoe gaan collega-corporaties te werk? Welke keuzes en afwegingen maken zij? Welke problemen worden ervaren en hoe wordt hiermee omgegaan?
  • Reglement Financieel Beleid en Beheer: uiterlijk 1 september 2016 dient het Reglement, inclusief alle onderliggende documentatie zoals het verbindingenstatuut, de AO/IC en het treasurystatuut, te worden voorgelegd aan de Aw. Van collega-corporaties kan worden vernomen welke onderwerpen hierin worden beschreven en hoe deze worden toegepast.
  • Financieringsstrategie: het WSW verlangt van corporaties een financieringsstrategie waarin zij verwoorden op welke wijze het financiële beleid wordt gevormd en uitgevoerd.
  • Bod aan gemeente: in het kader van prestatieafspraken dient jaarlijks een bod te worden gedaan op de volkshuisvestelijke activiteiten in de gemeenten waarin corporaties actief zijn. Welke uitgangspunten worden gehanteerd en met welke investeringscapaciteit wordt gerekend? Hoe gaat men om met het (nog te bepalen) kengetal dat vanuit BZK beschikbaar wordt gesteld?

 

Wellicht is samenwerking met collega-corporaties ook iets voor uw organisatie. Graag denken wij met u mee welke mogelijkheden hiertoe bestaan.

 

Heeft u interesse? Neem gerust contact met ons op.