Zoals u weet zijn wij al meer dan 20 jaar actief in de corporatiesector en verzamelen wij de financiële en treasurygegevens van uw corporatie. Dit doen we voor 25% van de woningcorporaties, gelijkmatig verdeeld in grootte, woningmarktregio en van stedelijke tot plattelands corporaties. Hierdoor hebben we een schat aan informatie die we nu graag voor u willen ontsluiten.

 

De Thésor (toekomst)-benchmark

Onze klanten leveren een paar keer per jaar een veelheid aan informatie bij ons aan. Deze informatie gebruiken we om een uitgebreide treasuryrapportage op te stellen en die vervolgens te bespreken in uw treasurycommissie. Deze risicorapportage geeft niet alleen inzicht in uw toekomstige operationele, (des)investerings- en financiële kasstromen liquiditeitsontwikkeling, schuldontwikkeling, de ontwikkeling van uw financial risks et cetera, maar ook inzicht in uw toekomstige risico’s. Het unieke van al deze informatie is dat deze toekomstgericht is.

 

Nu hebben we al deze informatie van al onze klanten vertaald naar een groot aantal ratio’s. Het voordeel van ratio’s is dat gegevens vergelijkbaar worden. De ratio´s van uw eigen corporatie en het gemiddelde van alle deelnemende corporaties hebben we zichtbaar gemaakt in de Benchmark. Veel ratio´s zijn bekend bij u, een aantal ook weer niet. Zo hebben we onder andere gekeken naar het beoordelingskader van de externe toezichthouders en hier een aantal ratio´s uitgehaald die zeker zo nuttig kunnen zijn om uw financieel beleid en sturing verder te optimaliseren en deze aangevuld met ratio´s die wij als adviseur gebruiken om te kijken hoe een corporatie financieel presteert. De ratio’s hebben wij gerubriceerd in de volgende rubrieken:

 

  • Ratio’s per vhe;
  • Ratio’s exploitatie;
  • Ratio’s huur;
  • Ratio’s balans en;
  • Ratio’s overige

 

Waarom de Thésor benchmark?

De Thésor-benchmark is in het leven geroepen omdat er veel vraag is vanuit onze klanten – niet alleen op niveau van de treasurycommissie maar ook de Raad van Commissarissen –  om zich op gebied van financiële performance en risicobeheer te kunnen vergelijken met de rest van de woningcorporatiesector. Niet vanuit het oogpunt om de beste financiële performer te zijn of te worden, maar meer om behoud van de investeringscapaciteit en blijvend haar volkshuisvestelijke opgaven te voldoen, ook voor de toekomst.

 

De Benchmark biedt handvaten voor u om uw financiële sturing en treasury-activiteiten te optimaliseren. Dit is nodig, omdat u voor forse uitdagingen staat. Voor ons staat vast dat financieel beleid en financiële sturing steeds belangrijker wordt.

 

Cijfers liegen niet (een tip van de sluier)

We zien in de Thésor Benchmark dat ondanks de ambitieuze investeringen in de kwaliteit (inclusief de verduurzaming) van het bestaand woningbezit en nieuwbouw dat de huren slechts gematigd stijgen.  Betaalbaarheid van woningen is blijkbaar een belangrijk speerpunt voor de deelnemende corporaties. We zien ook dat de rek in de bezuinigingen op de bedrijfslasten eruit is, misschien ook door de ambitieuze plannen van de corporaties. En tegelijkertijd zien we de belastingen en heffingen en het schuldrestant per vhe voor de komende jaren behoorlijk toenemen.

 

Dit zijn maar enkele en misschien geen opzienbarende conclusies, maar wilt u weten hoe uw corporatie presteert ten opzichte van het gemiddelde op diverse ratio’s? Neem dan contact met ons op en wij stellen voor u een Benchmark-rapport op met de gegevens van uw corporatie. In de treasurycommissie lichten we de verschillen toe, leggen we dwarsverbanden en gaan we na of misschien bepaalde kpi’s (kritische prestatie-indicatoren) en kri’s (kritische risico-indicatoren) bijgestuurd moeten worden. Met het doel dat u de volkshuisvestelijke opgaven blijvend kan voldoen en uw investeringscapaciteit en toegang tot de kapitaalmarkt behoudt, ook voor de verre toekomst.

 

 

Ruud Pijpers