Met ingang van 1 januari 2016 rekent BNG Bank over de tegoeden die u aanhoudt op rekening-courant een negatieve rente door. BNG Bank is hiermee de eerste Nederlandse bank die een negatieve creditrente in rekening brengt op rekening-courant tegoeden. U gaat dus mogelijk rente betalen over uw liquide middelen indien uw saldo zich boven de € 2,5 mln. (drempelbedrag dat BNG bank hanteert) bevindt.

 

Gangbaar is dat u bij BNG Bank over creditsaldi een Euribor (veelal het 1-maands Euribor) gerelateerde rente met een afslag bent overeen gekomen. Deze afslag zal worden doorberekend over de Euribor, hetgeen de negatieve creditrente voor uw organisatie versterkt.

 

Meer weten over deze specifieke rente, bankvoorwaarden in het algemeen of alternatieven neem gerust contact op.