Woningcorporaties zijn op grond van artikel 55a van de Woningwet gehouden een Reglement financieel beleid en beheer op te stellen. Dat reglement moet er toe bijdragen dat haar financiële continuïteit niet in gevaar wordt gebracht.

 

In het reglement zijn de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de organisatie en jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer vastgelegd. Ook worden regels gesteld voor beleggingen en derivaten. Het Reglement financieel beleid en beheer heeft mede betrekking op verbonden ondernemingen zoals dochters (meerderheidsbelang) en samenwerkingsvennootschappen waarin de toegelaten instelling volledig aansprakelijk vennoot is. Het Reglement financieel beleid en beheer is onderworpen aan goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties (artikel 103, BTiV).

 

Op 27 januari 2016 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het ‘Beoordelingskader Reglement financieel beleid en beheer’ gepubliceerd. Het document heeft een informerend karakter waarin de basisprincipes van het beoordelingskader worden toegelicht.

 

Aan de hand van dit beoordelingskader beoordeelt de Aw de verzoeken om goedkeuring van het Reglement financieel beleid en beheer. De goedkeuring behelst echter alleen de (formele) toetsing dat het reglement financieel beleid en beheer aan de wettelijke kaders voldoet. Het toetsen van de naleving en werking van het reglement zal de Aw in een later stadium bij de uitoefening van zijn toezicht toetsen. Uiterlijk 1 september 2016 dient het reglement bij de Aw ter goedkeuring te worden ingediend.

 

Het treasurystatuut zal onderdeel gaan uitmaken van het Reglement. Mocht u vragen hebben over het Reglement financieel beleid en beheer, neem dan gerust contact met ons op.