Afgelopen zomer hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt: De 1e editie van de Thésor Benchmark. De enige Benchmark die toekomstgericht is en een helder inzicht geeft in de financiële performance van uw woningcorporatie. En nu komt er een vervolg… “De Thésor Benchmark 2020”.

 

De Thésor Benchmark is afgelopen zomer enthousiast ontvangen door onze klanten. Er was veel waardering voor de inzichten en de dwarsverbanden die de Benchmark biedt in de financiële performance van de woningcorporatie. Maar er was ook kritiek zoals “We hadden de Benchmark graag eerder in het jaar willen ontvangen.” en “We hebben de behoefte om hier met andere corporaties over te praten.”. Hier zijn wij natuurlijk gevoelig voor en vandaar dat we al aanstaande februari de Thésor Benchmark 2020 publiceren, maar nu op basis van de meest recente meerjarenbegrotingen. Verder organiseren we een aantal regio-bijeenkomsten, waarin we met elkaar het gesprek aangaan, zodat we uitkomsten nog beter kunnen duiden.

 

Waarom de Thésor Benchmark?

De Thésor Benchmark is in het leven geroepen omdat er veel vraag is vanuit onze klanten om zich op gebied van financiële performance en risicobeheer te kunnen vergelijken met de rest van de woningcorporatiesector. Uiteraard niet vanuit het oogpunt om de beste financiële performer te zijn of te worden, maar meer om behoud van de investeringscapaciteit en aan de volkshuisvestelijke opgaven te kunnen blijven voldoen, ook voor de toekomst.

 

De Benchmark biedt voor u inzichten en handvaten om uw financiële sturing en treasury-activiteiten te optimaliseren. Dit is nodig, omdat u voor forse uitdagingen staat. Voor ons staat vast dat financieel beleid en sturing steeds belangrijker wordt. Zoals hoe ontwikkelt uw operationele kasstroom per vhe? Hoe verhouden zich de onderhoudsuitgaven ten opzichte van de huuropbrengsten? Hoe hoog is bij uw corporatie de belastingdruk? En, valt de investeringsopgave nog wel te financieren?

 

Wat is de Thésor Benchmark?

Onze klanten leveren een paar keer per jaar een veelheid aan informatie bij ons aan. Deze informatie gebruiken we om uitgebreide treasuryrapportages op te stellen. Deze rapportages geven inzicht in toekomstige operationele, (des)investerings- en financiële kasstromen liquiditeitsontwikkeling, schuldontwikkeling, de ontwikkeling van financial risks en treasury risico’s voor die betreffende woningcorporatie. Het unieke van deze informatie is, dat deze toekomstgericht is.
Nu hebben we al deze informatie van onze opdrachtgevers vertaald naar een groot aantal financiële ratio’s. Veel ratio´s zijn bij u bekend, een aantal ook weer niet.

 

Wat is er nieuw?

We hebben sinds de zomer hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Thésor Benchmark 2020. Zo zal deze Thésor Benchmark in het teken staan van een duurzaam businessmodel in relatie tot uw investeringsopgaven. Aan de hand van een aantal ratio’s maken we inzichtelijk wat de effecten zijn op uw toekomstige investeringscapaciteit. Daarnaast geven we handvaten hoe uw investeringsopgaven gefinancierd moeten worden in een duurzaam businessmodel.

 

Verder hebben we op verzoek een aantal hele specifieke treasury-ratio’s toegevoegd aan de Benchmark, die leuke inzichten bieden voor uw woningcorporatie om uw treasury-activiteiten verder te optimaliseren.

 

Wilt u weten hoe uw corporatie financieel presteert ten opzichte van de Benchmark, zowel nu als in de toekomst? Neem dan contact met ons op en wij stellen voor u een Benchmark-rapport op met de gegevens van uw corporatie.  U mag deze in het eerste kwartaal van 2020 van ons verwachten. Uiteraard kunt u ook deelnemen aan de nog te organiseren bijeenkomsten, waarin het centrale thema is: ”Een duurzaam businessmodel in relatie tot uw volkshuisvestelijke opgaven”. Overigens is deelname aan de bijeenkomst geen verplichting. U kunt er ook voor kiezen om de Thésor Benchmark 2020 te bespreken in de treasurycommissie.

 

Doel is dat u blijvend kunt voldoen aan de volkshuisvestelijke opgaven en uw investeringscapaciteit en toegang tot de kapitaalmarkt behoudt, ook in de toekomst.

 

 

Ruud Pijpers