Staat het tekenen van de nieuwe achtervangovereenkomst bij de gemeenten waarin u actief bent op de agenda? Zo niet, dan kan dit voor nieuwe leningen die na 1 augustus 2021 worden aangegaan wel eens tot problemen leiden…

 

Een klein jaar geleden schreef ik in mijn blog over de ledenraadpleging die bij de VNG plaatsvond omtrent het evenredig verdelen van de achtervangpositie bij gemeenten. De VNG deed in overleg met WSW en Rijk een voorstel om de scheefheid in achtervang recht te zetten. Mijn advies was de gemeenten waarin u actief bent van harte aan te bevelen in te stemmen met het voorstel dat VNG deed.

 

Achtervangovereenkomst

Inmiddels heeft de stemming plaatsgevonden en is door gemeenten positief gereageerd. Met betrokken partijen heeft afstemming plaatsgevonden over de overeengekomen generieke achtervangovereenkomst voor nieuw aan te trekken leningen. WSW en VNG hebben gemeenten verzocht zo snel mogelijk, uiterlijk in juli 2021, de bijbehorende stukken te tekenen. De nieuwe achtervangovereenkomst treedt dan 1 augustus 2021 in werking.

 

Via deze link naar de website van het WSW treft u meer informatie, de bijbehorende documentatie voor de gemeenten en animaties met achtergrondinformatie. Ik beveel u aan om de stukken door te nemen.

 

Vanuit mijn klantenkring heb ik vernomen dat dit onderwerp niet altijd goed op het netvlies staat bij de gemeenten. Net als vorig jaar daarom het volgende advies: ga bij de gemeente na of het tekenen van de generieke achtervang op de agenda staat. Geen achtervang = immers geen WSW-geborgde financiering.

 

In de toelichtende documentatie staat het volgende opgenomen: “Wat gebeurt er wanneer mijn gemeente de nieuwe achtervangovereenkomst niet (tijdig) ondertekent? WSW borgt dan geen nieuwe geldleningen meer van deelnemers die werkzaam zijn in uw gemeente. Dat betekent dat die deelnemer(s) voor investeringen in uw gemeente ongeborgde leningen moet aantrekken (met een hogere rente) of dat er niet meer in uw gemeente wordt geïnvesteerd in sociaal bezit. Bestaande geborgde geldleningen blijven geborgd door WSW en uw gemeente behoudt daarvoor de bestaande achtervangpositie.”

 

Kortom: als uw gemeente niet (tijdig) tekent kan dit wel eens grote gevolgen hebben voor de financierbaarheid van uw activiteiten! Reden genoeg dus om er voor te zorgen dat dit onderwerp bij uw gemeente op het prioriteitenlijstje staat….

 

 

Linda de Jong – Elgersma