In juni 2015 maakte het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een (concept-)protocol voor het verslagjaar 2015 bekend. Hierin werden een aantal nieuwe onderwerpen benoemd, waaronder Aantrekken van middelen.

 

In de tweede alinea stond aanvankelijk:

 

“Daarnaast dient de accountant vast te stellen dat de toegelaten instelling ingevolge artikel 21c lid 2 van de Woningwet vanaf 1 juli 2015 geen middelen heeft aangetrokken indien daarmee het percentage zoals bedoeld in artikel 13 lid 3 van het besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 wordt overschreden. (Dit betekent dat toegelaten instellingen niet meer dan 50% van hun aangetrokken middelen bij één instelling mogen aantrekken)”.

 

Deze zinssnede is in het aangepaste protocol komen te vervallen. De 50% regel heeft immers betrekking op de maximale toegestane schuldpositie die een corporatie mag hebben ten opzichte van de WOZ-waarde van haar bezit.

 

Neem bij vragen contact met ons op.