Recent (december 2017) publiceerde WSW de richtlijn kortgeldfaciliteiten. Hiermee komt de bestaande kortgeldlimiet van WSW te vervallen. De nieuwe richtlijn is tot stand gekomen na samenwerking tussen de aanbieders van kortgeldfaciliteiten, WSW en het Aedes treasuryplatform. Doel van deze richtlijn is om een gelijk speelveld en duidelijkheid te creëren tussen de zekerheidspositie die banken vragen en de positie van WSW (opheffen van mogelijke strijdigheden met het Reglement van Deelneming).

 

Voor nieuwe en bestaande (te verlengen) kredietfaciliteiten gelden de volgende eisen:

 • Kredietomvang bedraagt maximaal 3 maal de maandhuurinkomsten plus vergoedingen;
 • Maximale zekerheid voor de bank: 200% van de kredietomvang in WOZ waarde van als zekerheid in te brengen bezit (vrij te geven door WSW ten behoeve van de bank);
 • Voorafgaande instemming van WSW verkregen conform artikel 29 en 31 van het Reglement van Deelneming.

 

Zekerheid voor de bank:

 • De bank verkrijgt als zekerheid voor het krediet een zogenoemde volmacht met privatieve werking waarmee de bank, zonder instemming van de corporatie een bepaalde rechtshandeling mag verrichten. In dit geval het vestigen van hypotheek en pandrecht.
 • Corporatie dient de volmacht via de notaris vast te leggen (standaard akte staat op de WSW site). Dit kan fysiek of door iemand vertegenwoordigingsbevoegd te maken voor deze handeling. Notariskeuze is aan de corporatie.
 • Bank verkrijgt hiermee het recht om hypotheek te vestigen als:
  • WSW dit ook doet of;
  • Er in de ogen van de bank sprake is van een gelijktijdige materiële overschrijding van zowel de grenswaarde van de ICR als de LTV.
 • Het recht van hypotheek zal worden ingeschreven conform de model hypotheekakte (zie WSW site).

 

Proces richting WSW

Voorafgaand aan het accepteren van een nieuwe of te verlengen kredietfaciliteit dient door corporaties het volgende proces richting WSW te worden gevolgd: De corporatie stuurt naar WSW:

 1. Een schriftelijk verzoek tot vrijgave van zekerheden
 2. De volledige kredietdocumentatie die de bank u voorlegt
 3. De concept Volmacht (conform de WSW standaard)
 4. Een overzicht van de (vrij te geven) Registergoederen

 

Besluitvormingsproces:

Corporaties dienen voorafgaand aan het afgeven van de volmacht een schriftelijke verklaring te hebben verkregen vanuit de RvC/RvT. Deze verklaring wordt bijgevoegd bij de inschrijving van de volmacht. Een zorgvuldig proces is dus vereist alvorens deze volmacht wordt afgegeven.

 

Inrichten kredietfaciliteit

Het is praktisch om bij het vaststellen van de omvang van de kredietfaciliteit voor uw organisatie goed na te denken over de omvang en consequenties ervan. Is het krediet passend voor uw organisatie? Elke wijziging van de hoogte ervan zal namelijk consequenties hebben en actie verlangen richting de bank, het WSW en richting de notaris.

 

Meer weten?

Neem gerust contact op met Wiard van de Leemkolk of uw adviseur bij Thésor.