Thésor Benchmark: Cijfers liegen niet

Thésor Benchmark: Cijfers liegen niet

Wij zijn al meer dan 25 jaar actief in de corporatiesector en verzamelen financiële en treasurygegevens van verschillende corporatie. Dit doen we voor 25% van de woningcorporaties, verschillend in grootte, woningmarktregio en van stedelijke tot plattelandscorporaties. Hierdoor beschikken we over een schat aan informatie die wij graag met u delen in de Thésor Benchmark.

 

De Thésor (toekomst)-benchmark

Onze klanten leveren een paar keer per jaar uitgebreide informatie aan ons. Wij gebruiken deze gegevens om uitgebreide treasuryrapportage op te stellen, die vervolgens worden besproken in een treasurycommissie. Deze rapporten bieden niet alleen inzicht in de toekomstige operationele, (des)investerings- en financiële kasstromen, liquiditeitsontwikkeling, schuldontwikkeling, financiële risico’s, maar geven ook inzicht in toekomstige risico’s. Wat deze informatie uniek maakt, is dat deze gericht is op de toekomst.

 

We hebben alle informatie van onze klanten vertaald naar diverse ratio’s, waardoor gegevens vergelijkbaar worden. De ratio’s van uw eigen corporatie en het gemiddelde van alle deelnemende corporaties zijn zichtbaar in de Benchmark.

 

Wat is de Thésor Benchmark?

De Thésor Benchmark is ontwikkeld op verzoek van onze klanten, zowel vanuit de treasurycommissie als de Raad van Commissarissen. Zij willen zich kunnen vergelijken met andere woningcorporaties op het gebied van financiële prestaties en risicobeheer. Het doel is de investeringscapaciteit te behouden te voldoen aan de volkshuisvestelijke opgaven, ook in de toekomst.

De Thésor Benchmark biedt u handvatten om uw financiële sturing en treasury-activiteiten te optimaliseren. Dit is nodig, omdat u voor forse uitdagingen staat. Voor ons staat vast dat financieel beleid en financiële sturing steeds belangrijker wordt.

 

Cijfers liegen niet (een tip van de sluier)

In de Thésor Benchmark zien we dat ondanks de ambitieuze investeringen in de kwaliteit en verduurzaming van het bestaand woningbezit en nieuwbouw, de huren slechts matig stijgen. Betaalbaarheid van woningen is duidelijk een prioriteit voor de deelnemende corporaties. We zien ook dat er weinig ruimte is voor besparingen op de bedrijfslasten, wellicht vanwege de ambitieuze plannen van de corporaties. Tegelijkertijd zien we dat belastingen, rentelasten en het schuldrestant per vhe voor de komende jaren behoorlijk toenemen.

 

Dit zijn slechts enkele (geen opzienbarende) bevindingen, maar als u wilt weten hoe uw corporatie presteert ten opzichte van het gemiddelde op diverse ratio’s, neem dan contact met ons op. Wij kunnen een Benchmark-rapport voor uw woningcorporatie opstellen. In de treasurycommissie lichten we de verschillen toe, leggen we dwarsverbanden en bekijken we of bepaalde KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) en KRI’s (Kritische Risico Indicatoren) bijgestuurd moeten worden. Met het doel om de volkshuisvestelijke opgaven blijvend te kunnen vervullen en uw investeringscapaciteit en toegang tot de kapitaalmarkt te behouden, ook voor de verre toekomst.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de Thésor Benchmark, nodigen wij u uit om uw contactgegevens achter te laten via ons contactformulier.