Financieringsstrategie

Werkt u bij een woningcorporatie of een andere maatschappelijke organisatie en kunt u op één of meerdere van onderstaande vragen ‘ja’ antwoorden? Dan zou een financieringsstrategie toegespitst op uw organisatie goed van pas kunnen komen:

 • Heeft u de komende jaren een behoorlijke investeringsopgave?
 • Wilt u uw leningenportefeuille goed laten aansluiten bij uw ondernemingsplan en portefeuillestrategie?
 • Is er voldoende flexibiliteit in uw financieringsstructuur?
 • Heb ik voldoende investeringscapaciteit, ook voor de verre toekomst?
 • Kent uw leningenportefeuille de komende jaren veel aflossingen?

 

Zomaar een aantal vragen waar u tegen aan kunt lopen en waar een financieringsstrategie invulling aan kan geven.

 

Waarom een financieringsstrategie?

De financieringsstrategie zorgt ervoor dat de gewenste financieringspositie en -structuur bereikt worden die passend zijn bij de lange termijn doelstellingen van uw organisatie. Deze lange termijn doelstellingen van de organisatie komen voort uit het ondernemingsplan en de portefeuillestrategie/meerjareninvesterings- of huisvestingsplan. Deze zijn dan ook leidend voor de financieringsstrategie. Aangezien veel maatschappelijke organisaties de komende jaren een behoorlijke investeringsopgave hebben, biedt dit kansen om de gewenste financieringspositie en -structuur te bereiken. Dit zorgt namelijk voor:

 • Voldoende zekerheid en flexibiliteit;
 • Optimale financieringskosten binnen gegeven risicokader;
 • Waarborging investeringscapaciteit voor de toekomst.

 

Opzet financieringsstrategie

Voor het opstellen van een financieringsstrategie starten we met het maken van een risico-inschatting van uw investeringsopgave en maken we inzichtelijk welke consequenties dit heeft voor (de financiële situatie van) uw organisatie. Belangrijk onderdeel hiervan is welke financieringsbronnen (operationele kasstroom, verkopen, dividend en externe financiering) worden aangesproken voor de realisatie van deze strategie. Aan de hand hiervan wordt in de financieringsstrategie handvatten gegeven voor de inrichting van nieuwe (her)financiering. Denk daarbij (onder andere) aan:

 • Renterisico;
 • Opslagrisico;
 • Flexibiliteit (fixe versus variabel, kredietfaciliteiten);
 • Looptijden.

 

Wilt u een financieringsstrategie opstellen voor uw organisatie en wenst u onze expertise hiervoor te gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op.